Tietoa säädösvalmistelu-
julkaisuista

Finlexin yhteyteen kootaan säädösvalmisteluun liittyviä verkko-oppaita. Kokoelmaa täydennetään.

Information om publikationer om författningsberedning

I Finlex finns en helhet med anvisningar om författningsberedning. Samlingen kommer att kompletteras.

Information on law drafting guidelines

Online guidelines on law drafting are published in Finlex. The collection will be completed.

Lainvalmistelun prosessiopas

Lainvalmistelun prosessiopas on kuvaus lainvalmistelun työvaiheista. Opas on laadittu erityisesti ministeriöiden käyttöön lainvalmisteluhankkeiden suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia varten. Opas on tarkoitettu myös lainvalmistelutyöhön perehdyttämisen välineeksi.

Processhandbok för lagberedningen

Processhandboken bygger på de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som utfärdats om lagberedningen samt på tillvägagångssätt som är förenliga med god praxis. Syftet är att ge en bild av hur lagberedningen framskrider och hjälpa tjänstemännen att välja ändamålsenliga förfaringssätt i respektive lagberedningsprojekt. Handboken är avsedd för gemensamt bruk inom statsrådet och tar inte hänsyn till ministeriernas varierande organisationer och interna förfaranden.

Legislative Drafting Process Guide

The Legislative Drafting Process Guide is a presentation of the steps of legislative drafting. The Guide has been prepared for use by the ministries, in particular in their planning, enforcement, monitoring and evaluation of legislative projects. The Guide is also intended as an introduction to the work of legislative drafting.

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Oppaassa annetaan ohjeet tiiviiden mutta eduskunnan päätöksenteon, lain tulkinnan ja soveltamisen sekä yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimuksen kannalta riittävät tiedot sisältävien hallituksen esitysten laatimiseksi.

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

I handboken ges råd för hur man utarbetar komprimerade propositioner som ändå innehåller tillräcklig information med tanke på beslutsfattandet i riksdagen, tolkningen och tillämpningen av lagen samt samhällsdebatten och forskningen.

Lainkirjoittajan opas

Opas sisältää kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. Opas on laadittu lainvalmistelijan avuksi säädöstekstien kirjoittamisessa.

Säädösvalmistelun kuulemisopas

Säädösvalmistelun kuulemisopas on lainvalmistelijoille laadittu ohjeistus sidosryhmien ja kansalaisten kuulemisesta säädösvalmistelussa.

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande är en anvisning åt lagberedare om hur man hör intressentgrupper och medborgarna i författningsberedningsprojekt.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu on tarkoitettu apuvälineeksi yhdenvertaisuuden edistämistyötä tekeville toimijoille.

Verktyg för bedömning av likabehandling

Verktyget för bedömning av likabehandling är avsett som ett hjälpmedel för aktörer som arbetar för att främja likabehandling.

Tool for the assessment of equality

The equality assessment tool is intended to serve as an aid for actors engaged in promoting equality.

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tähän ohjeeseen on lainvalmistelijoiden avuksi koottu perustuslakivaliokunnan käytännön pohjalta tietoa kokeiluja mahdollistavaa lainsäädäntöä valmisteltaessa huomioon otettavista oikeudellisista seikoista.

Handbok i att bereda försökslagar

Denna handbok utgår från grundlagsutskottets praxis och är avsedd som handledning för lagberedare. I den har samlats information om juridiska faktorer som ska beaktas vid lagstiftning som möjliggör försök.

Guide for drafters of legislation enabling experimentation projects in society

This guide contains information for law drafters on the legal aspects that need to be taken into consideration when drafting legislation enabling experimentation projects. The information is based in part on the practices of the Constitutional Law Committee of Parliament.